Ombudsman Message: Rangers Loss Damage Claims

Note on Alternate Languages

In a concerted effort by the Ombudsman’s office to better reach out to the needs of our constituents, the message will appear below in the following five main languages: Denesuline, Ojibway, Ojicree, Inuktitut, Montagnais.

Ombudsman Message | English

This serves as my second update about the progress of the Canadian Rangers Investigation. My team is working diligently on uncovering the issues that matter most to this important part of my constituency. We are currently conducting interviews across the country.  To date, there are concerns worth reporting about the delays in reimbursements of claims for loss of or damage to personal equipment.  This is because the impact of the delays extends beyond the individual Ranger – it can be felt throughout the community. For example, when personal equipment is damaged or lost during an operation, a Canadian Ranger may not be able hunt or fish, activities often critical to their livelihoods.

The Directorate of Compensation Benefits Administration, located in Ottawa, is the authority for reimbursement of those claims. According to their office, loss and damage claims are processed as quickly as possible once a complete claim is received.  In 2016, the majority of claims were processed within 8.5 to 17 weeks.

The mission of the Canadian Rangers is “to provide lightly equipped, self-sufficient, mobile forces in support of the Canadian Armed Forces’ sovereignty and domestic operation tasks in Canada.”[1] If Canadian Rangers’ equipment breaks during approved operations and tasks, the Compensation and Benefits Instructions contains a provision to compensate for loss of or damage to personal property.

My office has found the most common reasons for delays in reimbursement for loss and damage claims were as follows:

1)    Lack of access in remote locations – particularly in those communities only accessible by air

 •          Delay in Reporting: The Ranger will most likely experience a delay in reporting damage to personal equipment that occurs during an authorized activity when no military staff member is present.
 •          Delay in Obtaining Quotes: It is very challenging and takes an unreasonable amount of time for a Canadian Ranger to obtain quotes for damaged parts or equipment.
 •          Delay in Obtaining Signatures: There are instances when computers are not accessible. Claims must be filled out at headquarters and subsequently mailed – and sent back and forth to the community for the Canadian Ranger and then Commanding Officer’s signature or approval.
 •          Delay in Reimbursement(s): The lack of access to staff and to office locations can cause delays for Canadian Rangers seeking reimbursements.

2)    The issue of incomplete and/or inaccurately filled-out paperwork

 •          Standard Operating Procedures: There is no standard operating procedure observed by all units for filling out and submitting claims.
 •          File Complexity: More complex claims may require further review, clarification, and additional signatures, by the different levels of the organisation

As part of our overall examination of the Canadian Rangers organization, I will continue to provide periodic updates on specific issues, such as: health care entitlements, assessing and monitoring medical fitness – as well as reporting and tracking thereof.   We remain on track for completion and publication of the full report by Fall 2017.

Gary Walbourne
Ombudsman

Ku ɂëdırı ɂerıhtł’ıs k’ı́ nah ts’ęn neba yatı́ nęsɂá sı ɂëdųhų Canadıan Rangers hots’ı̨ dëne beł t’ahuɂąsı́ t’a ha nanótá sı bası́.

T’ą dëne seł ɂëghadalana k’ı́ hotıe degharé bela dałtsı́ sı t’a ɂası hułɂá sı hobası́ t’ok’é seł hoɂąsı́.  Ɂeją nąné hoɂá dëne hodorı́łker tth’ı ha. Ku dųhų hots’ęn nahıé ɂasıé beghą nuheł yastı́ horesɂı̨h t’ą dëne bets’ı̨ ɂası beghą hulé hotú besdółı̨ hutó dé t’ąt’u dëne ts’ęn nanádı́ ha. Ku t’ąt’é ɂá kóhúɂą k’ı́ ɂı̨łąghı́ dëne Ranger bebá thá dé bet’á horelyų dëne ha horená hut’ı̨ łı́. Ku ɂëdırı ɂı̨łaghé ɂası la, dëne bets’ı̨ ɂası due hajá hutó neghą ɂątł’ır hutó de, ɂëdırı dëne Canadıan Ranger k’ı́ nalyé hutó łue kanı̨dhęn ha dué ghonı̨ t’á yet’á nakóreldher łı́ ha.

Ku t’ą tsąmba bası́ ɂëdırı ha k’olderı́ k’ı́ Ottawa ts’ęn hoɂą sı Compensatıon Benefıts Admınıstratıon hulyé, ku ɂeyı k’odlé sı t’ąt’u dëne ts’ęn nanádı́ ha. Ku ɂeyer dëne ɂëghadalaná harádı-u, t’ą dëne bets’ı̨ ɂası besdohółı̨ hutó ɂątł’ır hutó dé ɂı̨ghą tth’u dëne tsąmba serálé sı ɂerıhtł’ıs beghą nı̨ná tł’ąghe dé. 2016 nęnę k’é t’ą dëne ts’ęn nanádı́ k’ı 8.5 dzıratá hutó 17 dzıratá hots’ęn.

Ku Canadıan Rangers t’aha hoɂą k’ı́ “dëne ha t’ą yeba nadárełyá k’ı ɂı̨ghą tth’u t’ok’é losı ts’ęn hedéł t’oho bet’orëɂá ha dé dëne xał dëne Canadıan Armed Forces ts’eranı̨ ha nıh k’edarenı̨ ha.”[1] Ku dëne t’ą Canadıan Rangers bets’ı̨ ɂası naté hutó dé t’oho dëne ha théyı̨ dé, t’a bets’edı́ ha Compensatıon chu Benefıts hulyé gharé t’ąt’u nets’ęn nanádı́ ha horelyų beyı́ yatı́ deɂąsı́.

Ku ɂeją t’ą dëne seł ɂëghadalaná k’ı ɂëdırı horółɂąsı t’ąt’é ɂá ɂı̨ghą dëne ts’ęn nanadı́ ha thá ląt’é:

1)    T’ą dëne yutthı̨ nı̨dhá naradé sı bets’ęn ɂası hełyé ha horéná - dzıret’aı́hı́ be’toreɂá dé

         Ku yatı hołé ha thá łı́:  T’ą dëne Ranger hęłı̨ sı kudąné ba ɂası hołé haıłé t’á ɂası beghą naté hutó ɂątł’ır sı bası́ dëne xał dëne hųłı̨hılé dé.

         Thá nozeɂı̨h ɂası t’arı̨kı́ ha yatı́ ha: ku ɂëdırı ląt’é ɂası holé dé ɂı̨ghą tth’u t’arı̨łtı́ ha yatı́ hulɂá ha horená sı Canadıan Ranger t’a ɂası beghą dué hajá sı bası́.

         Ku dëne bezı detł’ıs tth’ı́ ha thá hú: ku nak’é tsątsąné benı̨ hųłı̨ sı tth’ı hųlı̨ hılé dé ɂeyı t’a tth’ı horená. ɂası ha dëne ts’ęn nanadı́ hadé ɂerıhtł’ıs kuę nedhé selyé hu t’ok’e Ranger nadher sı ts’ęn nalyé nadłı̨ dezą ɂerıhtł’ıs ghelyél t’a maıl ye, ku t’ą k’olderı́ tth’ı bezı yek’ı detł’ıs tth’ı hoɂą.

         T’at’é ɂa thá hoɂą̨́ dëne ts’en nanádı́ ha: ku dëne ɂerıhtł’ıs serále ha dodı́ dé tth’ı bet’á ɂı̨ghą dëne ts’ęn nanádı́ ha thá łı́.

2)      Ku ɂerıhtł’ıs horleyų ɂąt’eré selyá hılé dé hutó ɂëłtth’ı halyáhılé dé

         Ku t’á begharé ɂëghaláda hoɂą k’ı́:  Ɂeyı hobası́ ha ɂëdųhų ɂası k’enełt’é hųlı̨hılé sı t’ąt’u ɂerıhtł’ıs selyé ha.

         Ku ɂerıhtł’ıs borenı̨lé dé:  Ku ɂerıhtł’ıs borénılé dé hotıé degharé net’ı̨ hoɂą chu dënezı́ łą bek’e nı̨lyé dezą ɂeją́ t’a hoɂąsı́ bası́.

Ɂá horelyų honét’ı̨ hadé ɂedırı Canadıan Rangers bası, hotıé degahé nuhëbá ɂası hestsı́ horesdzaı́ ha t’oho yatı́ godhé dé nuhël koresı̨ há ɂełk’ech’a ɂası bası: health dëne nakóghodı́ hu, dëne betth’ı t’ąt’u honet’ı̨ hu – t’oho dëne net’ı̨ t’ąt’u boghedı́ dąlı̨ ha. Ku t’a ɂerıhtł’ıs hıłtsı ha xaıt’ası 2017 k’e ɂenahıt’é ha nuhëbá.

 

Ume mashinaikan eukuan nishuau meshinaitsheian tshetshi minu-ueuetinakan tanite piapan anite kananitu-tshissenitakan anite tetshe miam kamakunueshiht ka itenitakushiht ute espitashkamikat. Nikupanieshimat mishta atusseuat tshetshi nishtunakuaniti atusseunu e tutakau anitshenat. Nikuetshitshemunan tan tshipa ishi-minapannu utusseunuaua mashue ute assit. Anutshish e tshitapatakan ueshamapinanu e pikunaitshenanuniti utshekuanimuaua ka pikupaniti kie ka unitatau. Namieu uinuau matshima e ueshamapitau anite e pikushinaitshenanut anite kamakuneshiht ka itenitakushiht ---- tshipatshi matenitakuanu anite uashka auenua ka atusseshtuatau. Mate, eshinakuanit tshetshi pikupaniti utatusseunuaua kie tshetshi unitatau mekuat e atusseutau, ne miam kamakunuesht ka itenitakushit tshipatshi ishinakuanu tshetshi eka tshi natauti kie ma tshetshi eka tshi kusseti, mishta apatinnu nenu anite tetshe e pakassiuitishutau.

Ka tshitapatakanit atusseunit --- Anite tshishikatun mak  eshi-minakaniht anite utatusseunuat (Ka ishi-ueuetinakan atusseun), anite tshimateu Utauat, eukuan tepenitak anite tetshe e pikushinaitshenanit ua pikushinaimuakan auen.. Uenishk ui ueueshitshitapatakanu katshi itashaikaniti mashinaikan anite e uitakan tan tshipa ishpitenitakuanu auen tshetshi pikushinaimuakaniti. Nana pipun 2016 mishta tshituaushun tshekat nutam tshitapatakanipant neni ka ishi-nashatshenanut, 8,5 nuash17 tati-minashtakan ishpish tananipan.

Eshinakuanit utatusseunuaua miam kamakunueshiht ka itenitakushiht ume assit <<patshitinamuat e pimipinit tshekuanua mak eka e kushikuaniti tshetshi uauitshiatau neni FC ka inanut anite utatusseunit tshetshi nakatuenitaminiti anite tipenitamunit mak utatusseunua ute assit eshpitashkamikat[1]>>. Miam ishinakuaniti tshetshi pikupaniti mekuat e atussetau  utshekuanimuaua anitshenat miam kamakunueshiht ka itenitakushiht kie ka tapuetuakaniht tshe ishi-atusseshtakau, neni Anite ka tshitapatakaniti atusseuna neni tshishikatuna mak eshi-minakanit anite utatusseunuat  takuan tshe ishi-pikushinaitshenanut miam ishinakuanit tshetshi pikupaniti kie unitatau umatshinishimuaua.

Nitatusseutshuap uauitam ute tshekuan ma uet ueshamapinanut tshetshi pikushinaitshenan miam e nashatshenanuti katshi unitakanit kie ma pikupaniti tshekuan :

1)    E animit tshetshi itutenanut ka pitshat anite etananut -- anu ma anite ka ishinakuat upashtamakan tshetshi  apatshiakaniti

       Mueshtish e itashaikan ka nashatshenan : Kamakunuesht ka itenitakushit tshika ashuapatam minekash natuenitak tshetshi pikushinaimuakan ka pikupanit utshekuanim mekuat e tutak utatusseun ka tapuetuakan miam eka tatau ka ashamakanishiu-atussetau.

       Tshe ishi-pishakuat tshe ishi-pikushinaimuakan : Kamakunueshit ka itenitakushit, tshetshi katshitinak tshipa ishpitenitakuanu tshe ishi-pikushinaimuakan anite utatusseu-tshekuanima animinnu kie pishakuanu.

       Eshi-pishakuat tshetshi uinitishunanuti mashinaikanit : Nanikutini apu aieshkuteti atusseu-katshitapatakan. Ekue ishinakuat tshetshi itashaikaniti anite ushtikuan-atusseutshuapit patush ekue pushtashaikaniti --- nishuit anite itashaikanua, anite etatau miam kamakunueshiht ka itenitakushiht patush tshe itashaimuakan ushtikuan-ashamakanish tshetshi uinitishuti kie e tapuetak.

       Eshi-pishakuat tshetshi pikushinaitshenanuti : E nutepanitau ka atusseshiht kie anite tshe atusseshtakaniti tshipatshi ishinakuan tshetshi pishakuaniti ne miam kamakunueshiht ka itenitakushiht ka ishi-nashatshet.

2)    Eshi-animipan anite mashinaikanit miam eka miam utshi ishi-shakassinitakan kie unipananuti

       Nanitam tshe ishi-tshitapatakan atusseun : Apu takuaki nanitam tshe ishi-tshitapatakaniti anite ka ishi-pishkapatakan anite tetshe e shakassinitakanit mashinaikana mak tshe ishi-nashatshenanut.

       Eshi-tatipanuti mashinaikana : Neni ka natuenitakaniti anu ma ka tatipanuti tshipatshi ishinakuan etatu minu-tshitapatakaniti, etatu minu-nishtutakaniti mak tshetshi natuenitakaniti mitshet auenitshenat e mashinaitushiht anite ka ueuetinakaniti neni. 

Nutam e minu-tshitapatamat  anite tetshe ka ueuetinakaniti utatusseunuua anitshenat miam kamakunueshiht ka itenitenitakushiht, shaputue nika ueshi-tshitapaten tshek atusseun tshipa ishinakuan tshetshi tutakan miam anite e natukuianitau, kie e nakatuenitakaniti anite tetshe e minueniutau --- upime kie tshetshi tutakaniti mashinaikana e uauitakan mak tshetshi shaputue atusseshtakaniti. Minuau anite piapaniat tshetshi minu-shaputuepan mak tshetshi takuat mashinaikan e tshishtakan ume takuatshiti pipun 2017 mishta tshituaushun.

ᐁᑲᐧ ᐅᐅᒪ ᑕᐧᐠᑐᕑᐃᐟ ᑎᐸᐦᐃᑫᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓂᐠ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ, ᐊᑕᐊᐧ ᑭᒋᑕᐃᐧᓂᐠ ᑲᑕᑲᐧᐠ, ᐃᐧᐣ ᐅᓂᑲᓂᐡᑲᐣ ᓇᐱᑎᐸᐦᐃᑫᐃᐧᐣ ᒋᑎᐸᐦᐊᑭᐣ ᓇᑐᑕᒪᐃᐧᓇᐣ᙮ ᐁᑲᐧ ᐃᐃᒪ ᐅᒪᓯᓇᐦᐃᑫᐃᐧᑲᒥᑯᐊᐧᐠ, ᐃᐧᑕᒧᐊᐧᐠ ᑲᐊᐧᓂᒋᑲᑌᑭᐣ ᓇᐣᑕ ᑲᐱᑯᓯᑭᐣ ᐊᐸᒋᒋᑲᓇᐣ ᓇᑐᑕᒪᐃᐧᓇᐣ ᐃᐧᐸᐨ ᐁᑲᑫᐧ ᓇᐱᑎᐸᐦᐊᒧᐊᐧᐨ᙮ ᐁᑲᐧ 2016 ᑲᐊᐦᑭᐊᐧᐠ, ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᒥᔑᐣ ᓇᑐᑕᒪᐃᐧᓇᐣ ᐸᓂᒪ 8.5 ᓀᐃᐧᐨ 17 ᑕᓱᐱᒥᑯᓇᑲ ᑲᐃᔑᓭᐠ ᐸᐡᑲᐣ ᑲᑭᐊᓂᑲᑌᑭᐣ᙮

1)    ᒪᐊᐧᐨ ᐊᓂᒪᐣ ᑭᒋᓄᐱᒥᐠ ᑲᐊᔭᑭᐣ ᑕᔑᑫᐃᐧᓇᐣ – ᐁᑲᐧ ᐃᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᑕᔑᑫᐃᐧᓇᐣ ᐊᐦᐃᐠ ᐁᑕ ᐱᒥᓭᐃᐧᓂᐠ ᐅᒋᐃᔕᓂᐊᐧᐣ

2)    ᐁᑲ ᑲᑭᔐᒧᐡᑭᓀᐱᐦᐃᑲᓂᐊᐧᐠ ᓇᐣᑕ ᑲᔭ ᐁᑲ ᑲᐧᔭᐠ ᑲᒧᐡᑭᓀᐱᐦᐃᑲᑌᑭᐣ ᐱᐸᓄᐣ

ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᒥᓯᐁᐧ ᑲᓇᓇᑲᒋᒋᑲᑌᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒍᕑᐢ ᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ, ᐊᒥᐁᐧ ᐱᑯ ᑫᐃᔑᐱᒥ ᑕᑎᐸᒋᒧᑕᐃᐧᓇᑯᐠ ᐊᐦᐃᐣ ᒋᐊᓂᒧᑕᒪᓂᐣ, ᑐᑲᐣ: ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᐣ, ᒋᓇᓇᑲᒋᑐᔭᐣ ᒥᓇ ᒋᐱᒥᑲᓇᐊᐧᐸᑕᒪᐣ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐊᐧᐊᐧᑲᐃᐧᐃᐧᐣ – ᒥᓇ ᒋᐱᒥᑎᐸᒋᒧᔭᐣ ᐁᑲᐧ ᒋᐱᒥᓇᓇᑲᑕᐁᐧᐣᒋᑫᔭᐣ᙮ ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᒣᑲᐧᐨ ᒪᔭᑦ ᐃᔑᓇᑲᐧᐣ ᒋᑭᔑᑐᔭᐠ ᒥᓇ ᒋᐸᑭᑎᓇᒪᐠ ᓂᑎᐸᒋᒧᐃᐧᓂᓂᐣ ᑕᑲᐧᑭᐠ 2017 ᐊᐦᑭᐊᐧᐠ᙮

 

Ojicree

Mii owe niizhing e-ozhibii’amaan ezhichigewaad igi Kaanada Akiing Gaa-Ashawaabiwaad Ezhi-gikendamowaad. Gichi-anokiiwag ji-gikendamowaad gegoowan gaa-gichi-inendaagwakin omaa inake akiing. Nin-gagwejimaanaanig awiyag miziwe omaa akiing. Nindibaajimomin aaniin ezhi-bwaawiseg azhe-diba’amaagoowin gii-maanzhisegin aabajichiganan. Amii dash owe gaawiin wiin eta awe Gaa-Ashawaabid, amii gaye imaa gaa-dazhiiked ezhi-gikenjigaadeg iwe. Daabishkoo giishpin biigosenig odaya’iim gemaa wanisenig megwaa anokiid, awe Gaa-Ashawaabid gaawiin o-daa-gashkitoosiin ji-gii’osed gemaa ji-giigoo’iked, ji-bimaaji’idizod.

Iwe dash Izhichigewin Ji-azhe-diba’amawind imaa ayaamagan Ottawaang, amii igiwe gaa-naagajitoowaad ini azhe-diba’amaagoowinan. Gagwe-gizhaatabi-azhe-diba’amaagewag giishpin gii-biigoseg aabajichigan. 2016 gii-izhiseg, niibiwa ini gii-giiwe-diba’amawaawag 8.5 biinish 17 dasodwaate gii-izhiseg.

Amii enwaadeg iwe Kaanada Akiing Gaa-Ashawaabiwaad ji-ayaawaad awiyag ge-wiiji’aawaad ini Kaanada Akiing Zhimaaganishag ji-naadamaagewaad omaa Kaanada Akiing. Giishpin dash Kaanada Gaa-Ashawaabiwaad biigosenig odaabajichiganiwaan megwaa anokiiwaad, Izhichigewin Ji-azhe-diba’amawind da-giiwe-diba’igewag gaa-gii-wani’ind zhooniyaa gii-biigoseg aabajichigan.

Omaa ndoozhibii’igewigamigong ono gaa-gii-onji-ginwesh ningoding izhiseg ji-giiwe-diba’amawind awiya:

1)    Ozaam waasa bagwadakamig e’ayaang - memindage imaa ishkoniganing gaa-izhi-bimiseng eta

 •          Wiikaa e-dibaajimong: Wiikaa diba’amawaa Gaa-Ashawaabid giishpin wiikaa dibaajimod e-gii-biigosenig odaabajichigan, apii gii-ayaasinid Zhimaaganishan.
 •          Wiikaa gii-debinigaadeg aaniin ge-inagindeg: Zanagan j-debinigaadeg aaniin ge-inagindeg ji-giiwe-diba’igaadeg biigoseg gegoo awe Kaanada Akiing Gaa-Ashawaabid gaa-dibendang.
 •          Wiikaa gii-debinigaadegin Wiinzowin ozhibii’iganan: Ngoding giishpin ayaasinog gaa-daataanginigaadeg zanagise. Gichi-ozhibii’igewigamigong dazhi-mooshkinebii’igaadewan mooshkinebii’iganan miinawaa dash ji-maajinizha’igaadegin - ji-giiwenizha’igaadegin imaa ishkoniganing gaa-onjiid awe Gaa-Ashawaabid miinawaa dash bezhig Zhimaaganish ji-ozhibii’ang owiinzowin gemaa eya e-ikidod.
 •          Wiikaa e-giiwe-diba’amaawindwaa: Gaawiin debinaasiiwag gaa-anokiiwaad gaye imaa ozhibii’igewigamigong amii dash wenji-izhiseg wiikaa e-giiwe-diba’amawinda awe Kaanada Akiing Gaa-ashawaabid.

2)    Ozaam gaawiin deminik gemaa gaawiin gwayak e-mooshkinebii’igesigwaa awiyag

 •          Gakina Gaa--izhichigewaad: Gaawiin bezhigwayak ayaamagazinoon ji-izhichigeng ji-mooshkinebii’igaadegin giishpin andawendang Kaanada Akiing Gaa-Ashawaabid ji-giiwe-diba’amawind biigosenig odaya’iim.
 •          Gaa-zanagendaagwak Nana’isijigewin: Nawach gaa-zanagendaagwakin mooshkinebii’igewi-nan nawach ginwesh daa-ganawaabanjigaadewan, ji-bagakitaagwakin gaye nawach niibiwa wiinzowinan ji-ayaamagakin gaa-daswewaanagiziwaad ogimaa ji-atoowaad owiinzowiniwaan

Amii ezhichigeyaang omaa Kaanada Akiing Gaa-Ashawaabiwaad izhichigewining, e-gagwe-wiindamaageyaan naanigoding aaniin ezhisegin gegoowan daabishkoo ono: ezhitamaageng mino-ayaawin inake, naagadawaabanjigaadeg gaye naagajichigaadeg mino-ayaawin - gaye dash e-dibaajimong aaniin ezhiseg. Nin-gagwe-izhichigemin gakina gegoo ji-minoseg gaye ji-giizhitooyaang dibaajimowin Dagwaagig 2017 izhiseg.

ᐊᓪᓚᒡᕕᕐᔪᐊᖓᑦ ᐅᑎᖅᕕᐅᒍᑎᓄᑦ, ᐋᑐᕚᒦᑦᑐᖅ, ᐊᖏᕈᓐᓇᖅᑐᑑᔪᑦ ᐅᑎᕐᕕᐅᒐᓱᐊᕈᑎᓂᒃ. ᐊᓪᓚᒡᕕᖓᑦ ᐅᖃᖅᓯᒪᔪᑦ, ᔭᒐᐃᓯᒪᔪᑦ ᓯᖁᒥᒍᔾᔨᓯᒪᔪᐃᓪᓗ ᐅᑎᕐᕕᐅᒍᑎᖏᑦ ᓱᑲᑦᑐᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᒐᓱᐊᖅᐸᑦᑐᑦ ᑎᑭᒐᐃᒻᒪᑕ ᐊᓪᓚᒡᕕᖓᓄᑦ. 2016-ᒥ, ᐊᒥᓲᓂᖅᓴᐃᑦ ᐅᑎᕐᕕᐅᒍᑎᑦᓴᐃᑦ ᐱᔭᕇᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓰᑦ 8.5-ᓗ ᐱᓇᓱᐊᕈᓰᓪᓗ 17-ᓗ ᐊᑯᓐᓂᖏᓐᓂ.  

ᑎᓕᔭᐅᒪᐅᑎᖓ ᑲᓇᑕᒥ ᐅᓇᑕᖅᑐᑦᓴᓕᕆᔨᒃᑯᑦ “ᓴᐳᔾᔨᓂᖅ ᓱᓇᒃᑯᑖᖃᓗᐊᙱᓪᓗᑎᑦ, ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐊᐅᓚᒍᓐᓇᕐᓗᑎᓪᓗ, ᐃᑲᔪᖅᓯᓗᑎᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐅᓇᑕᖅᑐᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᖏᓐᓂ ᓄᓇᒥᒃ ᓴᐳᔾᔨᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᑎᓪᓗᒋᓪᓘᓐᓃᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ”.[1] ᐅᓇᑕᖅᑐᑦᓴᐃᑦ ᓱᓇᒃᑯᑖᖏᑦ ᓱᕋᓐᓂᖅᐸᑕ ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᒌᖅᑐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐅᑎᕐᕕᐅᒐᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᖏᑦ ᐃᓗᓕᖃᖅᑐᖅ ᐅᑎᕐᕕᐅᒐᓱᐊᕈᑎᓂᒃ ᔭᒐᐃᔪᖃᕐᓂᖅᐸᑦ ᓯᖁᒥᒍᔾᔨᔪᖃᕐᓂᖅᐸᓪᓘᓐᓃᑦ ᓱᓇᒃᑯᑖᓂᒃ ᓇᒻᒥᓂᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᐅᓇᓕᑦᓴᔭᓄᑦ.

1)    ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᙱᓗᐊᕐᓂᖅ ᐅᖓᓯᑦᑐᓂ ᓄᓇᓕᓐᓂ - ᐱᓗᐊᖅᑐᒥ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᓄᓇᓖᑦ ᑎᑭᐅᑎᔭᐅᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᑎᒻᒥᔫᓄᑦ

2)    ᐱᔭᕇᖅᓯᒪᑦᓯᐊᙱᑦᑐᑦ/ᑕᒻᒪᖅᓯᒪᔪᐃᓪᓗ ᐸᐃᑉᐹᑦ ᑕᑕᑎᖅᑕᐅᒪᔪᑦ

ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᐃᓗᓕᓕᒫᖏᓐᓂ ᕿᒥᕐᕈᓂᖃᖅᑎᓪᓗᑕ ᑲᓇᑕᒥ ᐅᓇᓕᑦᓴᐅᔪᓂᒃ, ᑲᔪᓯᒍᑎᒌᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑕᕋ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᐃᖃᑦᑕᕐᓗᖓ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᕆᓯᒪᔪᓂᒃ ᒫᓐᓇᕐᓂᑕᐅᓂᖅᓴᓂᒃ ᐱᓇᐃᓗᑕᖃᖅᑐᖃᕈᓂ, ᐆᑦᑑᑎᒋᓗᒋᑦ: ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᕿᒥᕐᕈᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕐᓂᖅ ᖃᓄᐃᔾᔪᓯᐅᔪᓂᒃ - ᐃᓚᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᕐᓂᖅ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓂᕐᓗ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ. ᒫᓐᓇᒃᑯᑦ ᐱᔭᕇᕐᓂᕆᒐᔭᖅᑕᕗᑦ ᐊᓚᒃᑲᐃᓂᕆᒐᔭᖅᑕᕗᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᑦᑎᓐᓂ ᐊᑕᖏᖅᑐᓂᒃ ᑲᔪᔨᑦᓯᐊᖅᑐᖅ ᐱᔭᕇᕐᕕᑦᓴᖓᓄᑦ ᐅᑭᐊᑦᓵᖑᓕᕈᓂ 2017-ᒥ.

 

Date modified: