Response From The Minister of National Defence Re: Rangers Report

Note on Alternate Languages

In a concerted effort by the Ombudsman’s office to better reach out to the needs of our constituents, the message will appear below in the following five main languages: Denesuline, Ojibway, Ojicree, Inuktitut, Montagnais.

English

31 October, 2017

Mr. Gary Walbourne
National Defence and
Canadian Armed Forces Ombudsman
100 Metcalfe Street, 12th floor
Ottawa ON  K1P 5M1

 

Dear Mr. Walbourne:

Thank you for your letter of September 21, 2017 and for your advice and recommendations in the 2017 report, Canadian Rangers: A Systemic Investigation of the Factors that Impact Healthcare Entitlements and Related Benefits of the Rangers. I concur with the importance of the issues raised in the report and support the recommendations.

The health and well-being of the Canadian Rangers is of paramount importance; no obstacles must prevent our provision of care to the members of this organization. Consequently, the Canadian Armed Forces (CAF) will clarify its policies concerning Ranger entitlement to healthcare and subsequently, the Canadian Army will ensure these policy clarifications are well understood by all Canadian Rangers. This effort will be supported by effective instruction on illness and injury identification and reporting which will be integrated in all levels of Ranger training.

The CAF will continue to improve the instructional and reporting processes related to illness and injuries to ensure that all Rangers are acquainted with all pertinent procedures, while fully understanding their healthcare options. The CAF will also systemically review the cultural, geographical, economic, and social aspects of Canadian Rangers in order to minimize barriers to receiving healthcare.

Finally, I would like to emphasize that the CAF strives for excellence and will address the issues you have identified in an efficient, responsive, and timely fashion.

Again, thank you for sharing this report. I look forward to our future discussions.

 

Yours sincerely,

The Hon. Harjit S. Sajjan, PC, OMM, MSM, CD, MP

Denesuline

Mr. Gary Walbourne
National Defence Dënexał Dëne chu
T’ą dënexal dëne Canadian Armed Force hots’ı̨ betł’esı ɂası hoghëdı Ombudsman hulyé bets’ı̨
100 Metcalfe Street, 12th floor
Ottawa ON  K1P 5M1

 

Ɂëdłanet’e Mr. Walbourne:

Marsı nehelesı̨ horesɂı̨h sı yunı September 21, 2017 k’e sets’ęn ɂerıhtł’ıs ha ɂeyı chu t’a yatı seghonı̨ɂąnı nı ɂëdırı nıh 2017 hots’ı̨ ɂerıhtł’ıs nedhe holı̨ nı́, Canadian Ranger hots’ı̨ yatı ghą: T’ą dëne Rangers hel nadarełyá k’ı beghą nanótá nı̨sı́ ɂeya koę chu ɂeyı ląt’e ɂası ha bets’edı dé benanótá ghą. Ɂęn nek’esı́ nesdhęn sı ɂëdırı ɂasıe bet’oreɂá dı̨nı̨ sı bası t’a yatı nı̨ɂą ɂëdırı ɂası behayaı̨tı nı̨ ɂëdırı ɂerıhtł’ıs nedhe yé.

Ɂeyı ɂa t’ą dëne Rangers hel nadarełyá k’ı hotıe ttheré sı t’ąt’u boghedı́ chu benakóghódı́ dąlı̨ ha; ɂı̨ła kulı ɂası bets’ų hané ha dué sı t’at̨’u bets’edı́ chu benakóghódı́ ha. Ɂeyı ɂá t’ą dënexał dëne  Canadian Armed Forces (CAF) hots’ı̨ k’oldé k’ı t’a yatı hųlı̨ ɂeya koę bası bets’edı́ ha nuwehel kohodı́ hoɂą, ɂeyı chu dënexał dëne Canadıan Army hots’ı̨ dëne hotıe Rangers hel yatı nı̨ɂá ha, yenerenı̨ ha. Ku ɂëdırı ɂası hołé k’ı t’ąt’u ɂeya hajá dé beghą yatı hołé horelyų ɂeyı yatı Ranger honeltęn de beł kohódı́ há.

Dënexał dëne hots’ı̨ CAF hots’ı̨ dëne hoketł’a dëne heł yałtı chu dëne honełtęn hutó dé ɂëdırı ghą dëne Rangers hel kodı́ ha t’ąt’u ɂeya hújá ghą yatı detł’ıs k’ı horelyų Rangers yenerénı́ hoɂą. CAF hots’ı̨ dëne tth’ı horelyų dëne t’ok’e naradé bech’alanıe chu t’ok’e naradé, la bası benęnę k’e t’ahúɂą chu dëne hel hoɂą horelyų net’ı̨ hoɂą ɂeher de t’ąt’u dëne ɂeyaja hotıé bets’edı ha.

Nąde hadé, CAF halesı̨ hu hotıé ɂası nezų ha hok’enadé ha horesɂı̨h sı t’a ɂası net’ı̨ hoɂąsı bası ɂı̨ghą tth’u yeghálaná chu yatı tth’ı nuhëghą nı̨t’a horesɂı̨h sı.

Ɂa marsı nenesdhęn sı ɂëdırı ɂerıhtł’ıs dëne kathı̨la ha. Yunadhé de ɂałų beghą yaıłtı nı̨dé nesdhęn.

Marsı tchogh,

The Hon. Harjit S. Sajjan, PC, OMM, MSM, CD, MP Beba ɂëłıgıdh dëne

 

Inktitut

ᒥᔅᑕ ᒋᐊᕆ ᐅᐊᓪᐳᕐᓐ
ᑲᓇᑕᒥ ᓴᐳᒻᒥᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ
ᑲᓇᑕᒥ ᐅᓇᑕᖅᑐᒃᓴᓄᑦ ᐅᓐᓂᕐᓘᑎᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ
100 ᒪᑦᑳᕝ ᐊᖅᑯᑎᖓ, 12 ᓇᑎᖓ
ᐋᑐᕙ ᐊᓐᑎᐊᕆᐅ  K1P 5M1

 

ᒥᔅᑕ ᐅᐊᓪᐳᕐᓐᒧᑦ:

ᖁᔭᓐᓇᒦᒃ ᑎᑎᕋᕐᕕᒋᓚᐅᕋᕕᖓ ᓯᑎᐱᕆ 21, 2017ᒥ ᐅᖃᐅᔾᔨᖅᓱᓚᐅᕋᕕᓪᓗ ᐊᑐᓕᖁᔨᓚᐅᕋᕕᓪᓗ 2017ᒧᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᕐᒥ, ᑲᓇᑕᒥ ᐅᓇᑕᖅᑐᒃᓴᔭᑦ: ᐋᖅᑭᒃᓯᓯᒪᔪᓗᒃᑖᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᖅᑕᐅᓂᖏᑦᑕ ᐱᔾᔪᐅᕙᒃᑐᑦ ᐊᒃᑐᐊᓂᕐᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᖅᑕᖏᑦ ᐊᒃᑐᐊᔪᓪᓗ ᐃᑲᔫᓯᐊᖏᑦ ᐅᓇᑕᖅᑐᒃᓴᔭᐃᑦ (Canadian Rangers: A Systemic Investigation of the Factors that Impact Healthcare Entitlements and Related Benefits of the Rangers). ᐊᖏᖃᑕᐅᕗᖓ ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᐅᕙᓂ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᕐᒥ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᔪᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᓱᖅᖢᒋᓪᓗ ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔪᑦ.

ᐋᓐᓂᐊᖃᙱᓐᓂᖏᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᖏᓪᓗ ᑲᓇᑕᒥ ᐅᓇᑕᖅᑐᒃᓴᔭᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᓛᖑᕗᖅ; ᑐᓗᖅᑕᕈᑎᑕᖃᕆᐊᖃᙱᓚᖅ ᐸᖅᑭᕙᖕᓂᑦᑎᓐᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᑎᒥᐅᔪᒧᑦ. ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᖓᓄᑦ, ᑲᓇᑕᒥ ᐅᓇᑕᖅᑐᒃᓴᐃᑦ (CAF) ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᑦᑎᐊᓛᖅᐳᑦ ᐊᑐᐊᒐᕐᒥᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᐅᓇᑕᖅᑐᒃᓴᔭᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ, ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᓇᑕᖅᑐᒃᓴᖏᑦ ᑐᑭᓯᔭᐅᑦᑎᐊᖅᑎᓛᖅᑕᖏᑦ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᐅᓇᑕᖅᑐᒃᓴᔭᓄᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐊᑐᐊᒐᐃᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᑦᑎᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ. ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᕋᓱᖕᓂᖅ ᐃᑲᔪᖅᓱᖅᑕᐅᓛᖅᑐᖅ ᖃᓄᐃᓕᐅᖁᔨᑦᑎᐊᕐᓂᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᐋᓐᓂᕐᓂᕐᒥᒡᓗ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓂᒃᑳᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓛᖅᖢᓂ ᓇᐅᒃᑯᓗᒃᑖᖅ ᐅᓇᑕᖅᑐᒃᓴᔭᐃᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᖅᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓂ.

ᑲᓇᑕᒥ ᐅᓇᑕᖅᑐᒃᓴᐃᑦ ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑏᓐᓇᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥ ᐅᓂᒃᑳᕐᓂᕐᒥᓗ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᐋᓐᓂᐊᕐᓂᖅ ᐋᓐᓂᕐᓃᓪᓗ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐅᓇᑕᖅᑐᒃᓴᔭᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᓛᕐᒪᑕ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᓂᒃ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᕐᓂᒃ, ᑐᑭᓯᐊᑦᑎᐊᕐᓗᑎᒃ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᕐᒥᓂᒃ. ᑲᓇᑕᒥ ᐅᓇᑕᖅᑐᒃᓴᐃᑦ ᐋᖅᑭᒃᓯᓯᒪᔪᓗᒃᑖᕐᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᐊᓛᕐᒥᔪᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒧᑦ, ᓇᓃᓐᓂᕆᔭᖏᓐᓄᑦ, ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᓐᓇᕐᕕᒃᓴᖏᓐᓄᑦ, ᐃᓅᖃᑎᖃᕐᓂᖏᓐᓄᓪᓗ ᐊᒃᑐᐊᔪᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᐅᓇᑕᖅᑐᒃᓴᔭᓄᑦ ᑲᑦᑐᕆᐊᖅᑎᑕᐅᓂᐊᕐᒪᑦ ᑐᓗᖅᑕᕈᑕᐅᕙᒃᑐᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐸᖅᑭᔭᐅᓂᕐᒧᑦ.

ᑭᖑᓪᓕᕐᒥ, ᐅᖃᑦᑎᐊᕈᒪᔪᖓ ᑲᓇᑕᒥ ᐅᓇᑕᖅᑐᒃᓴᐃᑦ ᑲᔪᓯᑦᑎᒻᒪᕆᒐᓱᓲᖑᕗᑦ ᑲᒪᒋᓛᖅᖢᓂᒋᓪᓗ ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᑦ ᓇᓗᓇᐃᑦᑎᐊᓚᐅᖅᑕᑎᑦ ᐋᖅᑭᐅᒪᑦᑎᐊᕐᓂᒃᑯᑦ, ᑭᐅᑦᑎᐊᕐᓂᒃᑯᑦ, ᖃᖓᒃᑰᕐᓂᖓᓗ ᓈᒻᒪᑦᑎᐊᖅᖢᓂ.

ᐊᒻᒪᒃᑲᓐᓂᖅ, ᖁᔭᓐᓇᒦᒃ ᑐᓂᓯᓚᐅᕋᕕᑦ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᕐᒥᒃ. ᓂᕆᐅᑦᑎᐊᖅᐳᖓ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᐅᖃᓪᓚᖃᑎᒌᖃᑦᑕᓛᕐᓂᑦᑎᓐᓂᒃ.

ᓱᓕᓪᓗᖓ,

ᐅᐱᓐᓇᖅᑐᖅ ᕼᐊᕐᔨᑦ ᓯ. ᓴᔾᔭᓐ, ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᑕ ᒥᓂᔅᑕᐃᑦ
ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ, ᑯᐃᑉ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑎᖓᓂᑦ ᐅᓇᖅᑐᒃᓴᑦᑎᐊᕙᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᖅ,
ᐅᓇᑕᖅᑐᓕᕿᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᕐᒧᑦ ᓴᖅᑲᕐᒥᓕᒃ, ᑲᓇᑕᒥ ᐅᓇᑕᖅᑐᒃᓴᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᕐᕌᒍᓂᒃ ᖁᓕᓪᓗ
ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ ᓴᖅᑲᕐᒥᓕᒃ, ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ

Ojibway

Mr. Gary Walbourne
National Defence and
Canadian Armed Forces Ombudsman
100 Metcalfe Street, 12th floor
Ottawa ON  K1P 5M1

 

Aanii Mr. Walbourne:

Miigwetch agaa biijbiige-in Manoominike-giizis niishtana shi bezhig, 2017 miinwaa gazhi mkowetaagoozii-in miinwaa gdo gagiikingewinan zhinda 2017 dbaajmowin.  Geneda Ekwaamjigejig: Ndakenjgaadeg Nekweshgaadeg Mina-Bimaadziwin Naabdendmowing miinwaa Bamtigewinan gwanda Geneda Ekwaamjigejig.  Genii agwa debwewendam gichi piitendaagwok ninda znagendmowinan agaa biijgaadeg zhinda dbaajomowinin miinwaa agwa ndo aasgaabwitaanan gagiikingewinan.

Mina-bimaadziwin miinwaa mina-nendmowin gwanda Geneda Ekwaamjigejig gichi piitendaagwad; gaawii gegoo gbaagsajigan nga ngaashmigsiinaa awii miigwe-aan naagdewenjgewin gwanda waajiiejig zhinda wiijiiewining.  Miinwaa age, Geneda Zhimaagnish Wiijiiewin (GZW) ada nsastamookiiwog ninda inaaknigewinan ninda Ekwaamjigejig naabdendmowaad mina-bimaadziwin miinwaa dash, Geneda Zhimaagnishag ada gwekwendaanaa-aa ninda inaaknigewinan nsastamwinan ada nisidwendaanaa-aa kina agwa Geneda Ekwaamjigejig.  Maanda wiikijitoowin ada asgaabwichgaade nikaazan kinomaagewinan awii awenaamjigaadeg aakziwin miinwaa wiisgishnoowin miinwaa dbaajmang age dgoosjigaadeg kina gwa Ekwaamjigejig kinomaagewin.

Maanda GSW ada aabdankii awii nanaa’itowaad kinomaagewin miinwaa dbaajmowin enaagjigaadeg awii dbaachigaadeg aakziwin miinwaa wiisgishnowin awii gwekwendmowaad kina Ekwaamjigejig awii g’kendmowaad awaa zhichgewaad, bekish gegwa awii nsastamwaad mina-yaawin etemgag.  Maanda GSW gegwa adaa n’dakendaanaa-aa inaadiziwin, akiing, maajiishkaawin miinwaa binzibiiwinan gwanda Geneda Ekwaamjigejig awii bmigaadeg gbaaksijganan awii debnamwaad mina-yaawin naagdewenjgewin.

Shkwaach, nda mshkwotaagoos maanda GSW gjitoonaa-aa awii bakinaagewaad miinwaa awii dazhikmowaad gegoo naagaanendaagwok, wewiib, miinwaa weweni aawii naachigaadeg.

Miinwaa agaa miigwetch awi-in agii maadinaman maanda dbaajmowing.  Ngaa babiitwoon miinwaa aji nbwochid-yin.  

Niin-sa,

The Hon. Harjit S. Sajjan, PC, OMM, MSM, CD, MP

Ojicree

ᒥᐢᑌᕑ ᑫᕑᐃ ᐊᐧᓫᐯᕑᐣ
ᑭᒋᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ
ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᑭᒋᓄᐱᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᑭᒋᐅᑭᒪ ᐅᑦᐸᐟᐢᒪᐣ
100 Metcalfe Street, 12th floor
Ottawa ON  K1P 5M1

 

ᑭᒪᓯᓇᐦᐊᒪᑯ ᒥᐢᑌᕑ ᐊᐧᓫᐯᕑᐣ:

ᑭᓇᓇᑯᒥᑯ ᑭᒪᓯᓇᐦᐃᑲᐣ ᐊᐧᑌᐸᑲᐃᐧᐱᓯᑦ 12, 2017 ᑲᐃᓇᓯᓇᐦᐃᑲᑌᐠ ᒥᓇ ᑲᐃᐧᑕᒪᐃᐧᔑᔭᐠ ᐁᑲᐧ ᑭᐸᑯᓭᐣᒋᑫᐃᐧᓇᐣ ᑲᐃᐧᑕᒪᓂᐣ ᐃᐃᒪ 2017 ᑎᐸᒋᒧᐃᐧᐣ, ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ: ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ ᑲᑭᓇᓇᑲᒋᒋᑲᑌᐠ ᐊᓂᐣ ᑲᐃᔑᒪᒋᓴᐦᐃᑯᐊᐧᐨ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᐁᑲᐧ ᑯᑕᑭᔭᐣ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᑲᐊᓱᑕᒪᐊᐧᑲᓄᐊᐧ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ᙮ ᐁᑲᐧ ᓂᑭᑫᐣᑕᐣ ᒪᐊᐧᐨ ᐁᑭᒋᐃᓀᐣᑕᑲᐧᑭᐣ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᑫᑯᓇᐣ ᑲᐃᐧᒋᑲᑌᑭᐣ ᑎᐸᒋᒧᐃᐧᓂᐠ ᐁᑲᐧ ᑲᔭ ᒋᐃᐧᒋᒋᑲᑌᑭᐣ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᐸᑯᓭᐣᒋᑫᐃᐧᓇᐣ᙮

ᒥᓇ ᐅᒥᓄᔭᐃᐧᓂᐊᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᐅᒥᓄᓭᐃᐧᓂᐊᐧᐣ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᒪᐊᐧᐨ ᑭᒋᐃᓀᐣᑕᑲᐧᓂᓂ; ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᐁᑲ ᑫᑯᓂᓂ ᒋᐅᒋᓇᑲᐡᑭᑫᒪᑲᓂᓂᐠ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᐊᐃᐧᔭᐠ ᐅᐅᒪ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᓂᐠ ᑲᐅᒋᑲᓇᐁᐧᐣᑕᑯᓯᐊᐧᐨ᙮ ᐁᑲᐧ ᑕᐡ, ᐅᐊᐧᐁᐧ ᑲᓀᐡᑎᔭᐣ ᒋᑭᓄᑎᓂᑫᐃᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ (CAF) ᑲᐧᔭᐠ ᐅᑲᐃᐧᑕᓇᐣ ᐅᓇᔑᐁᐧᐃᐧᓇᐣ ᑲᒪᒥᑎᓀᐣᑕᒥᐦᐃᐁᐧᒪᑲᐠ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᑫᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓂᐠ ᐅᒋ ᐁᑲᐧ ᑕᐡ, ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᑫᒋᓇᐨ ᒋᓇᓇᑲᑕᐁᐧᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᐅᐅᐁᐧ ᐅᓇᔑᐁᐧᐃᐧᐣ ᑲᐃᓇᑌᐠ ᒋᓂᓯᑐᑕᒧᐊᐧᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐠ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ᙮ ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᑲᑐᒋᑲᑌᐠ ᑕᐃᐧᒋᒋᑲᑌ ᑲᐧᔭᐠ ᒋᐅᒋᓂᓯᑕᐃᐧᓂᑲᑌᑭᐣ ᐊᑯᓯᐃᐧᓇᐣ ᐁᑲᐧ ᐃᐧᓴᑭᔑᓄᐃᐧᓇᐣ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᑫᒋᓇᐨ ᒋᑎᐸᒋᒋᑲᑌᑭᐣ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᕑᐁᐣᒉᕑ ᐅᑭᐦᑭᓄᐦᐊᒪᑯᐃᐧᓂᐊᐧᐣ ᑲᔭ ᒋᐃᔑᐊᔑᑕᒋᑲᑌᓂᑭᐣ᙮

ᐁᑲᐧ ᐅᐅᐁᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ (CAF) ᐊᒥᐁᐧ ᐱᑯ ᑲᐧᔭᐠ ᑫᐃᔑᐱᒥ ᐊᓄᑲᑌᐠ ᑭᐦᑭᓄᐦᐊᒪᑫᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᑎᐸᒋᒧᐃᐧᐣ ᑲᑐᒋᑲᑌᑭᐣ ᐅᐅᐁᐧ ᐅᒋ ᐊᑯᓯᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᐃᐧᓴᑭᔑᓄᐃᐧᓇᐣ ᑫᒋᓇᐨ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᒋᑭᑫᐣᑕᒧᐊᐧᐨ ᐅᑫᐧᓂᐊᐧᐣ ᑐᑕᒧᐃᐧᓇᐣ, ᒥᓇ ᒋᓂᓯᑐᑕᒧᐊᐧᐨ ᐅᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᑯᐃᐧᓂᐊᐧᐣ᙮ ᐁᑲᐧ ᒥᓇ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ (CAF) ᐊᐦᐃ ᐅᑲᓇᓇᑲᒋᑐᓇᐣ ᐊᓂᔑᓂᓂᐃᐧ ᐱᒪᑎᓱᐃᐧᐣ, ᑲᐃᔑᑲᐯᔑᓇᓂᐊᐧᐠ, ᔓᓂᔭᑫᐃᐧ ᐅᒋᑕᒪᓱᐃᐧᐣ, ᐁᑲᐧ ᐅᐱᒪᑎᓱᐃᐧᓂᐊᐧᐣ ᑲᓀᐣᑎᔭᐣ ᕑᐁᐣᒉᕑᐢ ᐅᓄᑎᓂᑫᐠ ᒥᐡᑯᐨ ᑫᐃᐧᓇᐊᐧ ᒋᐅᒋᐁᐧᑎᓭᓂᐠ ᒋᒥᓇᑲᓄᐊᐧᐨ ᒪᐡᑭᑭᐃᐧ ᐃᐧᒋᐦᐃᐁᐧᐃᐧᓇᐣ᙮

ᐁᑲᐧ ᐃᐡᑲᐧᔭᐨ, ᐊᒥᐁᐧ ᐱᑯ ᐁᐃᐧᐃᑭᑐᔭᐣ ᐅᐅᐁᐧ ᐱᒧᒋᑫᐃᐧᐣ (CAF) ᒪᐊᐧᐨ ᑲᐧᔭᐠ ᐁᐃᑭᑐᐨ ᒥᓇ ᒋᐊᓄᑲᑕᑭᐣ ᐃᔑᓭᐃᐧᓇᐣ ᐅᐅᒪ ᑲᑭᐊᐧᐸᑕᒪᓂᐣ ᐁᑲᐧ ᒥᐡᑯᐨ ᑲᐧᔭᐠ ᒋᑐᒋᑲᑌᐠ, ᒥᓇ ᒋᑲᓄᒋᑲᑌᐠ, ᐁᑲᐧ ᑫᒋᓇᐨ ᒋᐃᐧᒥᓄᓭᑭᐣ ᑲᑭᓇ ᑫᑯᓇᐣ᙮

 ᐁᑲᐧ, ᑭᓇᓇᑯᒥᐣ ᐅᐅᐁᐧ ᑲᒥᓂᔑᔭᐠ ᑭᑎᐸᒋᒧᐃᐧᐣ᙮ ᐁᑲᐧ ᓂᐸᑯᓭᐣᑕᐣ ᐁᐧᑎ ᐊᓂ ᓂᑲᐣ ᑭᔭᐱᐨ ᒋᐊᓂᐊᔭᒥᐦᐃᑐᓇᓂᐊᐧᐠ᙮

ᐁᑲᐧ ᓂᐣ,

ᐅᑭᒪᐃᐧ ᐊᓄᑭᓇᑲᐣ ᐦᐊᕑᐃᐟ ᐁᐢ᙮ ᓴᔾᒐᐣ, ᐊᑕᐊᐧ ᐅᑭᒪ PC, OMM, MSM, CD, MP

Montagnais

Gary Walbourne
Ombudsman de la Défense nationale
et des Forces armées canadiennes
100, rue Metcalfe, 12e étage
Ottawa (Ontario)  K1P 5M1

 

Utshimau,

Tshinashkumitin ka mashinaimuin nana 21 e tshishtuakan upau-pishim pipun 2017 mishta tshituashun, kie tshinashkumitin ka ishi-minin tshe tutaman mak tshe ishi-natuenitaman anite mishta mashinaikan pipun 2017 mishta tshituashun 2017 ka ishinakate Miam ashamakanishiht ka itenitakushiht ute Canasa : ka nanitu-tshissenitakan ka ishi-kashtukuatau anite tipenitamuna e natushiakan auen mak anite shuniatat tshipa minakanuat anitshen miam ashamakanishiht ka itenitakushiht. Nitapueten e ishpitenitakuat ka ishi-unuipanitakan anite mishta mashinaikanit kie nitapueten ka ishi-natuenitakan.

Mishta apatenu anitshenat Miam ashamakanishiht ka itenitakushiht ute Canada anite e natushiakanitau kie anite uminueniunuat. Apu tshipa ishinakuan tshetshi takuaki tshekuan tshetshi eka minakanitau anite e natushiakanitau anitshenat anite ka tshitapamakanitau. Tshika ishinakuanu anitshenant Ashamakanashiu-atusseun ute Canada (FAC) tshetshi tshikanakuaniti tshekuanu e tutakau anite e minakanitau e natushiakanitau anitshenat Miam ashamakanishiht ka itenitakushiht ute Canada, patush ne Ashamakanishit ute Canada uin the tshikanakutat tshetshi minu-nishtaminiti neni Miam ashamakanishiht ka itenitakushiht. Tshetshi uitshiueiati nika tshimatanan tshekuan anite tshe minu-uauitakan mian natu-titau kie ma ushukuitishutau, tshetshi mashue minu-tshissenitakan kie minu-nishtutakan anite e ashamakanishiu-tshishkutamatishutau anitshenat Miam ashamakanishiht ka itenitakushiht.

Anitshenat FAC shaputue tsheka minu-ueuetinamuat tshe ishi-nashakan anite e uauitakan mak e uauitakan akushuna mak ushukuituna, tshetshi auanasse anitshenat Miam ashamakanishiht ka itenitakushiht nanakamitatau tshekuan eshinakuat tshetshi tutakan mak tshetshi minu-nishtakan tshekuan tshe natuenitakau anite e natushiakan auen. Anitshenat FAC tshika tutamuat nanitu-tshissenitamunu anite e uitakan tan eshinniunanut, tanite e tananut assi, shuniatat mak eshinniutau anitshenat Miam ashamakanishiht ka itenitakushiht ute Canada tshetshi ashtinite ishpish tshipishkakuatau tshekuanu ui natushikushitau.

Mashten, nipa minueniten kau anitshanat FAC minutatau kie tshitapatakau kassinu ka ishi-mashinataikan  tshetshi tshishkam minuati, tshissenitakan mak utshepipan.

Tshinashkumitin minuat peikuau katshi itashaimin mishta mashinaikan. Nishuapaten tshetshi uauitamatutiak, tshinashkumitin mak tshitatamishkatin Utshimau.

 

L’hon. Harjit S. Sajjan, c.p., OMM, MSM, CD, député

Date modified: